Koulutusta kaikille

Minun Kuopioni panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Myös varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme. Varhaiskasvatuksen tulee olla saavutettavissa tasapuolisesti kaikille. Kunnan tehtäviin kuuluu valvoa niin kunnallista kuin yksityistä varhaiskasvatusta: Kuopion on huolehdittava, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja päätöksiä tehdessä ensisijaisesti huomioidaan lapsen etu. Päiväkotien ryhmissä ei saa olla liikaa lapsia suhteessa henkilökunnan lukumäärään. Tuo ei aina toteudu, vaikka varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot on säädetty.

Perusopetuksessa ja toisella asteella näin ei taas ole eli ryhmäkoot voi vaihdella melkoisesti. Mielestäni koulutuksen laatu on hyvin vahvasti sidoksissa ryhmien kokoihin. Liian suuret ryhmäkoot aiheuttavat kuormitusta niin oppilaille kuin opettajillekin. Pääsääntöisesti en kannata koulutusleikkauksia. Ymmärrän toki, että kouluja ei tarvita, jos ei ole lapsiakaan. Kuitenkin lapsiin ja nuoriin tulee pystyä kohdentamaan rahaa Kuopiossa.

Mielestäni koulutus on ykkösasia valtuuston työlistalla. Valtakunnan tasolla tavoitellaan parhaillaan koulutuksen kunnianpalautusta, joten tuota ei saa romuttaa kunnissakaan. Oppimisen laatuun ja oppilaitosten työntekijöiden jaksamiseen täytyy voida panostaa. Alueellisesti Kuopion kouluissa ei saa olla räikeitä laatueroja. Lähikoulun tulee olla lapselle turvallisin ja paras paikka käydä opintietä. Kouluissa on oltava riittävä määrä koulunkäyntiavustajia. 

Erityisen huolissani olen siitä, että säästövimmassa erityisoppilaat jäävät heitteille. Minun mielestäni pienryhmiä tarvitaan lisää ja jokaisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan on saatava riittävä tuki. Päiväkodeissakin erityislasten tilanne on huolestuttava. Erityisesti mietin niitä lapsia, jotka tarvitsevat puheen tueksi korvaavia ja/tai täydentäviä kommunikaatiomenetelmiä, jotta vuorovaikutus sujuu. Heidät integroidaan systemaattisesti samoihin ryhmiin muiden lasten kanssa. Se ei todellakaan ole aina paras ratkaisu.

Kaikissa päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta panostaa kunkin erityislapsen vuorovaikutukseen riittävästi. Puheterapeutit eivät ole lapsen arjessa jatkuvasti läsnä, vaan usein lapsen kommunikaation tukeminen nojaa vahvasti yksittäisen hoitajan tai opettajan varaan. On liian kova vaatimus, että kaikki hoitajat ja opettajat ottavat muiden lasten hoidon ohella esim. viittomia ja kuvakommunikaatiota haltuun sillä tasolla, että pystyvät niitä käyttämään sujuvasti arjessa lasta tukien.

Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun täytyy voida panostaa, jotta jokainen oppilas saa riittävät tietotaidot siirtyessään toiselle asteelle tai korkeakoulutuksen pariin. Oppivelvollisuuden laajentaminen on välttämätön teko, mutta yksin se ei riitä. Usein toisen asteen tutkinto jää kesken, koska oppilaalla ei ole riittäviä taitoja jo saavutettuna peruskoulussa. Minusta on todella tärkeää, että oppivelvollisuuden laajentamisen lisäksi myös korkeakoulutus nähdään nuorten tulevaisuuden turvana, mutta myös osaltaan elvytysmuotona ja tulevaisuuden investointina. Lisäksi panostaminen täydennys-, muunto- ja rekrytointikoulutuksien järjestämiseen Kuopion alueen yrityksissä on yksi hyvä keino työttömyyden kitkemiseen. Tutkimuksien mukaan kyseiset koulutusmuodot ovat myös tehokas tapa saada osaavia työntekijöitä yritysten käyttöön, joten myös valtio on lisäämässä noiden koulutusmuotojen rahoitusta.

 

 

Piirroskuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO.