Ketään ei jätetä: Hoitoa mielelle ja keholle

Minun Kuopioni huolehtii kaikkien kuopiolaisten hyvinvoinnista, niin mielestä kuin kehosta. Perusterveydenhuolto on saatava Kuopiossa kuntoon ja sen on oltava aidosti saavutettavaa jokaiselle. Jokaisen asukkaan perusoikeus on riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hoitoon tulee päästä riittävän nopeasti ja sellaisina aikoina, jolloin apua tarvitaan. Näin ollen esimerkiksi terveyskeskukseen tulee päästä myös iltaisin ja viikonloppuisin muutoinkin kuin akuuteissa tilanteissa.

Myös kulttuuria ja taidetta täytyisi hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä, niin ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja hoivassa kuin kuntoutuksessa.

Kaikilla kuopiolaisilla täytyy olla varaa sairastaa. Suomi on saanut vuonna 2017 huomautuksen, että pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Näin ollen jokaisen kunnan, myös Kuopion, on huolehdittava, että pienituloisetkin saavat tarvitsemaansa hoitoa. Sairastaminen ei myöskään saa kaataa henkilön taloutta tai aiheuttaa tälle velkakierrettä.

Asiakasmaksulain mukaan pienituloisten maksukykyä pitää arvioida, jos ne aiheuttavat potilaalle kohtuuttomat kulut ja vaikeuttavat henkilön elämää. Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät yleensä myönnä huojennuksia kaikille potilaille samoissa hinnoissa olevissa niin sanotuissa tasamaksuissa (mm. terveyskeskus-, vuodeosasto, poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut). Kuopion tulee ottaa mallia Pohjois-Karjalasta ja Kainuun sairaanhoitopiiristä, joissa asiakas voi tarpeen vaatiessa hakea huojennusta tasamaksuista sekä kaikista muista maksuista. Asiakkaille tulee myös tiedottaa tästä oikeudesta, ettei palvelun saanti jää vain asiakkaan oman aktiivisuuden varaan.

Mielenterveysongelmat, kuten unihäiriöt, masennus ja ahdistus, ovat kasvussa koko Suomessa. Ne ovat myös nuorten yleisimpiä terveysongelmia sekä usein syynä nuorten syrjäytymiseen. Myös työikäisillä mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat kasvaneet valtavasti alasta riippumatta. Ongelmien hoitaminen ajoissa vähentää sairauspoissaoloja ja tuo selviä säästöjä. Kaikissa Kuopion kouluissa on oltava työrauha ja kiusaamiseen nollatoleranssi. Nuorilla tulee olla oikeus mielekkääseen harrastustoimintaan varallisuudesta riippumatta. Mielenterveys koskettaa meistä jokaista. Olipa apua tarvitseva minkä ikäinen tai kuka tahansa meistä, niin olennaisinta on nopea psykoterapiaan pääsy. Matalankynnyksen nopeaa hoitoa on vahvistettava ja hoidon on oltava osa perusterveydenhuoltoa.

Piirroskuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO.